img not found!
img not found!
img not found!

کلاس ها

hosseiniacademy Programs
خلاق باشی

خلاق باشی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
نقاش باشی

نقاش باشی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
قاطی قاشی

قاطی قاشی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
خیال نگاری

خیال نگاری

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
روبیک

روبیک

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
لیوان چینی

لیوان چینی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
شطرنج مقدماتی

شطرنج مقدماتی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
شطرنج تکمیلی

شطرنج تکمیلی

هزینه پکیج و کتاب مجزا می باشد


رنج سنی :    4   
775000/(تومان)ترمی
باشگاه کودک کیدو

باشگاه کودک کیدو

هزینه پکیج و کتاب مجزا می باشد 


رنج سنی :    4   
795000/(تومان)ترمی
طراحی کالسیک مقدماتی

طراحی کالسیک مقدماتی


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
طراحی کالسیک تکمیلی

طراحی کالسیک تکمیلی


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
طراحی پرتره و فیگور

طراحی پرتره و فیگور


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
نقاشی با مداد رنگی حرفه ای

نقاشی با مداد رنگی حرفه ای


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
نقاشی با پاستل گچی و مدادی

نقاشی با پاستل گچی و مدادی


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
تکنیک آبرنگ

تکنیک آبرنگ


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
تکنیک رنگ و روغن

تکنیک رنگ و روغن


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
تکنیک سیاه قلم

تکنیک سیاه قلم


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
تکنیک الکرلیک تکسچر

تکنیک الکرلیک تکسچر


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
(نقاشی روی شیشه (ویترای

(نقاشی روی شیشه (ویترای


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
آموزش خط تحریری

آموزش خط تحریری


رنج سنی :      
675000/(تومان)ترمی
نقاشی روی پارچه و لباس

نقاشی روی پارچه و لباس


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
آموزش خط نستعلیق

آموزش خط نستعلیق


رنج سنی :      
675000/(تومان)ترمی
آموزش خط شکسته نستعلیق

آموزش خط شکسته نستعلیق


رنج سنی :      
675000/(تومان)ترمی
آموزش خط ثلث

آموزش خط ثلث


رنج سنی :      
675000/(تومان)ترمی
کالیگرافی

کالیگرافی

زیبا نویسی هنری


رنج سنی :      
675000/(تومان)ترمی
مجسمه سازی پرتره

مجسمه سازی پرتره

سردیس


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
مجسمه سازی فیگور

مجسمه سازی فیگور

تندیس


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
سفالینه های دست ساز

سفالینه های دست ساز

ظروف سفالی


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
test

test


رنج سنی :      
200/(تومان)ترمی

درباره اکادمی حسینی

با کمک معلمان و محیط زیست به عنوان سومین معلم، دانش آموزان فرصت هایی برای ریسک کردن با اطمینان