img not found!
img not found!
img not found!

کلاس ها

hosseiniacademy Programs
...کلیه کالسهای در راستای گردشگری : تورلیدر – اکوتوریسم و

...کلیه کالسهای در راستای گردشگری : تورلیدر – اکوتوریسم و


رنج سنی :      
775000/(تومان)ترمی
عکاسی پایه

عکاسی پایه


رنج سنی :      
975000/(تومان)ترمی
عکاسی تکمیلی

عکاسی تکمیلی


رنج سنی :      
1275000/(تومان)ترمی
Family  And  Friends

Family And Friends

Starter  and  level 1-6


رنج سنی :      
675000/(تومان)ترمی
Teen 2 Teen

Teen 2 Teen

Level 1-4


رنج سنی :      
975000/(تومان)ترمی
Top Notch

Top Notch

A,B,1A,1B 2A,2B 3A,3B


رنج سنی :      
975000/(تومان)ترمی
American English  File

American English File

Starter and level 1-5


رنج سنی :      
975000/(تومان)ترمی
Pre IELTS

Pre IELTS

Advanced


رنج سنی :      
1275000/(تومان)ترمی

درباره اکادمی حسینی

با کمک معلمان و محیط زیست به عنوان سومین معلم، دانش آموزان فرصت هایی برای ریسک کردن با اطمینان