img not found!
img not found!
img not found!

کلاس ها

hosseiniacademy Programs
خلاق باشی

خلاق باشی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
نقاش باشی

نقاش باشی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
قاطی قاشی

قاطی قاشی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
خیال نگاری

خیال نگاری

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
روبیک

روبیک

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
لیوان چینی

لیوان چینی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
شطرنج مقدماتی

شطرنج مقدماتی

تهیه وسایل بر عهده هنر جو می باشد


رنج سنی :    4   
575000/(تومان)ترمی
شطرنج تکمیلی

شطرنج تکمیلی

هزینه پکیج و کتاب مجزا می باشد


رنج سنی :    4   
775000/(تومان)ترمی
باشگاه کودک کیدو

باشگاه کودک کیدو

هزینه پکیج و کتاب مجزا می باشد 


رنج سنی :    4   
795000/(تومان)ترمی

درباره اکادمی حسینی

با کمک معلمان و محیط زیست به عنوان سومین معلم، دانش آموزان فرصت هایی برای ریسک کردن با اطمینان