تمام مطالب دسته بندی: آزمون
آزمون تندخوانی

آزمون تندخوانی

آزمون تندخوانی اولین گام برای تغییر انسان هر چه بیشتر خود را بشناسد، ساده تر می تواند خود را بپذیرد یا تغییر دهد. از طرفی احساس نارضایتی از خود یکی از مهم ترین محرک هایی است که فرد را به سمت تغییر سوق می دهد. از نوجوانی این جمله در جای جای مراحل زندگی ام نقش داشته که “وقتی خود را آنگونه که هستم شناختم تغییر آغاز می شود”. مهم ترین نکته برای شما این است که نقطه ای که در آن هستید را مشخص کنید و همین نکته پلی برای تغییر و موفقیت شما می باشد. در این مقاله قصد داریم با آزمون تندخوانی و سرعت مطالعه، شما را یک گام به شناخت وضعیت خود نزدیک تر کنیم. در […]